Ο ΑΓΙΩΝΥΜΟΣ ΑΘΩΣ – ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο ΑΓΙΩΝΥΜΟΣ ΑΘΩΣ – ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

330
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ