Βυζαντινά ακούσματα στον 21ο αιώνα

Βυζαντινά ακούσματα στον 21ο αιώνα

343
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τὶς Θεὸς Μέγας (Ψαλμός 76ος)

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν
https://

Ἔκστηθι φρίττων οὐρανέ
https://

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς
https://

Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν γενοῦ
https://

Μὴ καταπιστεύσεις με
https://

Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ
https://

Ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ
https://

Ἀναστήτω ὁ Θεός
https://