5. Χιλιετηρίς Ιεράς Μονής Ξενοφώντος 998-1998

5. Χιλιετηρίς Ιεράς Μονής Ξενοφώντος 998-1998

614
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

CD 1
1. Υποδοχή Πατριάρχου
2. Δοξολογία
3. Ανοιξαντάρια 1
4. Ανοιξαντάρια 2
5. Πάντα Εν Σοφία
6. Κύριε Εκέκραξα
7. Κατευθυνθήτω
8. Θεού, Κύριε
9. Τω σω Σταυρώ Χριστέ Σωτήρ
10. Πεφώτισται τα σύμπαντα
11. Ω του παραδόξου θαύματος
12. Βαβαί, της σής προμηθείας Αγνή!
13. Δόξα, Ημέρα χαρμόσυνος
14. Και νύν, Πως μή Θαυμάσωμεν
15. Φώς Ιλαρόν
16. Ο τω πάθει σου Χριστέ
17. Χαίρε Χριστιανών η πληθύς
18. Δόξα. Και νύν. Απορρίψωμεν αδελφοί
19. Νυν απολύεις
20. Εικόνα σου αγίαν την Οδηγήτριαν Άχραντε

CD 2
1. Τον Δεσπότην και αρχιερέαν
2. Άνωθεν οι προφήται
3. Ευλογημένη η βασιλεία
4. Ευλογεί, η ψυχή μου…
5. Αίνει, η ψυχή μου…
6. Σοφία. Όρθοι. Δευτε προσκυνήσωμεν
7. Τρισάγιος ύμνος
8. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανών
9. Δύναμις
10. Χερουβικό
11. Μεγάλη είσοδος
12. Ταις αγγελικαίς αοράτως
13. Λειτουργικά
14. Αγαπήσω σε
15. Στώμεν καλώς
16. Σέ υμνούμεν
17. Άξιον εστίν