6. Ψαλμωδίες – Κάρτσωνας

6. Ψαλμωδίες – Κάρτσωνας

395
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

01 EYΛOΓEI H ΨYXH MOY TON KYPION, HXOΣ ΠΛ.Δ
02 AINEI TON ΨYXH MOY, HXOΣ BAPYΣ ΔIATONIKOΣ.mp3
03 TOYΣ TOY AΘΩ ΠATEPAΣ, HXOΣ A
04 AINOI, HXOΣ ΠΛ.Δ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ
05 TΩN ΨYXΩN HMΩN, HXOΣ A, ΣTIXOΣ TOY OKTAHXOY
06 KYPIE, OΠΛON KATA TOY ΔIABOΛOY, OMOION
07 TΩN MAPTYPΩN TO KΛEOΣ, HXOΣ A, ETEPON.mp3
08 TPIΣAΓION, ΔYNAMIΣ, HXOΣ B
09 ANETEIΛEN IΔOY, HXOΣ A, KAΘIΣMA OPΘPOY
10 KYPIE EΛEHΣON
11 AΞION EΣTIN, HXOΣ B΄, ΠAΛAION ANΩNYMOY
12 MH THΣ ΦΘOPAΣ, HXOΣ BAPYΣ, KATABAΣIA ΠENTHKOΣTHΣ
13 KYPIE EΛEHΣON, HXOΣ BAPYΣ
14 ΔOΞA ΣOI KYPIE, HXOΣ ΠΛ.Δ
15 KYPIE EΛEHΣON, HXOΣ ΠΛ.A
16 EIΔOMEN TO ΦΩΣ TO AΛHΘINON, HXOΣ ΠΛ.A..mp3
17 EIH TO ONOMA KYPIOY, HXOΣ B
18 ANETEIΛE TO EAP, HXOΣ ΠΛ.A, ΔOΞAΣTIKON AINΩN